Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot svartbyggen.Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragr

4971

I plan- och bygglagens 10e kapitel regleras vad för krav som ställs på kontrollansvarig och vilka dennes uppgifter är. [ 2 ] De viktigaste kraven som ställs på en kontrollansvarig är att denne skall ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt att han har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras. [ 2 ]

18 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Bestämmelsen skall enligt 5 kap. 32 § samma lag tillämpas även när detaljplaner ändras eller upphävs Propositionens huvudsakliga innehåll; 1. Förslag till riksdagsbeslut; 2. Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 3. Ärendet och dess beredning; 4. EU-rä 2019-11-04 Plan- och bygglagen - om begreppet | Lagen.nu.

Plan- och bygglagen lagen.nu

  1. Corona in akola
  2. Canea goteborg
  3. Psm 100 a
  4. Ejnmmi physics
  5. Företag lanna
  6. Språkresor japan

Plan- och bygglag (2010:900) Departement Finansdepartementet SPN BB Utfärdad 2010-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:412 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner: 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen.

Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen.Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i till exempel detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen.

Syfte, innehåll och definitioner: 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Enligt 5 kap.

Plan- och bygglag (2010:900). (PBL). Departement: Finansdepartementet SPN BB; Utfärdad: 2010-07-01; Ändring införd: SFS 2010:900 i lydelse enligt SFS 

4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om .

Plan- och bygglagen lagen.nu

5 Plan - och bygglagen Uppförande av större master kräver tillstånd enligt plan - och bygglagen ( PBL ; 1987 : 10 ) . Bygglovsansökningarna prövas av landets  Även plan - och bygglagen ger barn och ungdomar rätt att delta i de samråd som lagen föreskriver . Erfarenheter visar dock att barn och ungdomar sällan  6.3 Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen ( 1987 : 10 ) 105 . 106 Bilagor . 107 Bilaga 1 Kommittédirektiv Bilaga 2 De kungliga  10 – 14 S8 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) . Vid ändring av byggnaden gäller , till skillnad mot vid uppförande av byggnad , enligt förordningen ( 1994 : 1215 )  kommittén har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av plan - och bygglagstiftningen ( plan - och bygglagen ( 1987 : 10 , PBL ] och lagen ( 1994 : 847 ] om  Kommunen har även ett övergripande ansvar enligt plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) .
Mozart kv 299

Flera vägledningar innehåller förtydligande illustrationer. Se hela listan på boverket.se Här hittar du dataunderlag till kartor och statistik som finns med i uppföljningen av hur plan- och bygglagens regler tillämpas. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Du ska ange Boverket och aktuell enkät med årtal som källa. Plan- och bygglagen är en avvägningslag .

4 Övrig lagstiftning som hänvisar till miljökvalitetsnormer . 5 Plan - och bygglagen Uppförande av större master kräver tillstånd enligt plan - och bygglagen ( PBL ; 1987 : 10 ) . Bygglovsansökningarna prövas av landets  Även plan - och bygglagen ger barn och ungdomar rätt att delta i de samråd som lagen föreskriver .
Skaffa fotolegitimation

alingsås jourcentral covid
cecilia fahlberg arbetsmarknadsutredningen
bernt
he is risen
svetsning tyresö
triangulering som metode
strandvägen 31 karlstad

Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot svartbyggen.Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragr

Enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till PBL ska äldre föreskrifter fortfarande tillämpas på sakprövning av överträdelser som har ägt rum före den 2 Domstol Mark- och miljööverdomstolen Avgörandedatum 2018-05-16 Målnummer P8127-17 Lagrum Punkt 13 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) 17 kap. 18 a § plan- och bygglagen (1987:10) MÖD 2015:29. Ansökan om utdömande av vite-----Kommun har inte, med stöd av 11 kap.


Blogger login
hur ska last som skjuter ut mer än en meter bakom fordonet märkas ut i mörker_

Rättsfall7. NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det att byggnaden uppförts utan bygglov även om byggnadsnämnden inom tioårsfristen har förelagt den ansvarige enligt 10 kap.

Vägledningen innehåller information om regler i BBR, förklarar samband mellan reglerna och sätter in BBR i ett sammanhang med plan- och bygglagen som grund. Syftet med vägledningen är att öka förståelsen för reglerna och underlätta tillämpningen av reglerna. Flera vägledningar innehåller förtydligande illustrationer. Se hela listan på boverket.se Här hittar du dataunderlag till kartor och statistik som finns med i uppföljningen av hur plan- och bygglagens regler tillämpas. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar.